Skip to content

Kwaliteit kinderopvang

Kinderopvang moet bijdragen aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Daarom zijn er kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ook is er streng toezicht op medewerkers in de kinderopvang. Medewerkers en werkgevers moeten aanwijzingen van geweld tegen kinderen melden.

Wettelijke kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzalen

Kinderopvang en peuterspeelzalen moeten aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen op het gebied van:

  • veiligheid en gezondheid van de kinderen;
  • opleiding en deskundigheid van het personeel;
  • pedagogisch beleid (visie op opvoeding en ontwikkeling);
  • betrokkenheid en inspraak van de ouders; (wij beschikken over een oudercommissie welke de belangen van de ouders en de kinderen behartigt)
  • omgangstaal; (wij hebben gekozen voor Fries als omgangstaal, in het informatieboekje kunt u hier meer over lezen)
  • afhandeling van klachten (wij zijn aangesloten bij de Klachtenkamer Kinderopvang)

De Bernewrâld is een erkend kinderdagverlijf. Het landelijk registratie nummer is 158093471. It Sutelplak is ook erkend en geregistreerd onder nummer; 615224842. Ieder jaar wordt er een risico inventarisatie uitgevoerd voor zowel de Bernewrâld als It Sutelplak. Tevens is er controle door de GGD in opdracht van de gemeente.  Deze rapporten kunt u bekijken via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Wij hechten veel waarde aan kwalitatief hoogwaardige kinderopvang. Zo worden onze pedagogisch medewerkers uitgebreid (pedagogisch) getraind en zijn ze in bezit van kinder EHBO en/of BHV diploma. Tevens hebben zij de benodigde diploma’s en het vereiste Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Alle medewerkers hebben de cursus Omgaan met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gevolgd en weten hoe te handelen met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Ook is de cursus Vroegtijdige Voorschoolse Educatie (VVE) gevolgd en kan men, indien nodig, kinderen opvangen die hierin aanvulling nodig hebben. Ons team bestaat uit 4 personen, hierdoor zien de kinderen vaste gezichten en is er mogelijkheid om een vertrouwensband op te bouwen.

Veiligheid

Alle ruimtes voldoen aan de normen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Ze worden deels verwarmd door middel van vloerverwarming. Dit is ideaal voor spelende kinderen op de grond. Tevens beschikken wij bij de Bernewrâld over een camerasysteem zodat er op de slaapkamers en bij de slaaphuisjes altijd toezicht is. Het buitenterrein is volledig afgesloten en grenzend aan de groepsruimte zodat er zicht is op de kinderen.

Back To Top