skip to Main Content

Iepen hûs/ open huis 7 maart 2015

Iepen hûs by It Sutelplak en de Bernewrâld. Grif ha jo al lytse posters hingjen sjoen as jo ha it lêzen yn de Linepraat. Mar kommende sneon is it safier, wy ha de doarren iepen! Elts is wolkom!!

Foar de bern oant 4 jier is der in moaie kleurplaat by de Bernewrâld.  Bringst dizze kleurplaat foar 17 maart werom dan makkest kâns op in leuke priis. Foar de âldere bern kin der by It Sutelplak in button makke wurde op de dei selts!

Fan 11.00 oere oant 15.00 oere is de doar iepen!

Sneon 7 maart 2015, mis it net.

 

Back To Top