skip to Main Content

Oan de knutsel foar memmedei!

By It Sutelplak sil op freed 1 maaie in knutselmiddei wêze foar de bern fan groep 5 oant e mei groep 8 fan de basisskoalle.

We begjinne om 14.45 oere oant 16.00 oere.  Opjaan foar woansdei 29 april op www.itsutelplak.nl as in bryfke troch de bus mei jim namme en leeftiid is ek goed. Fol is fol.

De kosten binne 2,50 euro. Oant dan !!

Back To Top