skip to Main Content

Snypsnaren

Foar it Sutelplak (en ek foar de Bernewrâld) sykje wy snypsnaren, smyt se net fuort mar tink efkes oan ús. Ha jo thús wat brûkbers wêr jo neat mei dogge? Faaks kinne wy hjir wat mei. Graach wolle wy de…

Lees Meer

It giet oan

It giet oan, It Sutelplak is fanôf tongersdei 15 jannewaris iepen foar de skoalgeande bern. Nei in ferbouwing fan in goede fjouwer moanne kin wy de doar iepen dwaan. Dêrmei ha we ek fuortdaliks de webside fernijd fan sawol de…

Lees Meer
Back To Top