skip to Main Content

It giet oan

It giet oan,

It Sutelplak is fanôf tongersdei 15 jannewaris iepen foar de skoalgeande bern. Nei in ferbouwing fan in goede fjouwer moanne kin wy de doar iepen dwaan. Dêrmei ha we ek fuortdaliks de webside fernijd fan sawol de Bernewrâld as It Sutelplak. Ha jim belangstelling foar in plakje nim dan contact op.

Op in letter momint sil der in iepen dei plak fine sadat eltsenien ris binnen de doaren sjen kin. Hâld de webside dus yn de gaten.

IMG_9446

Back To Top